57
65 Paylaşım, 57 Beğeni

Namazda Okunacak Dualar Sırasıyla Nelerdir? Namazda okunan dualar ve anlamları sizler için yazımızda hazırladık. Gelin hep birlikte inceleyelim.

Namaz kılarken hangi sureleri okumanız gerektiğini tam bilemiyorsanız örnek olabilecek dua sıralaması aşağıda! Zammı sureler ve okunuşları neler? 5 vakit namaz sureleri hangisi? Namazda okunan kısa sure ve dualar neler? Namaz kılarken hangi dualar okunur? Namaz surelerini sırasıyla okumak şart mı? Zammı sure sıralaması nedir?

İçindekiler

Namazda Okunan Dualar ve Anlamları

“Namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir.” 

(Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 107) 

hadis-i şerifine baktığımızda namazın bizim için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu anlayabiliriz.

Fani hayattan göçüp gittikten sonra, ahirette ilk olarak hesaba çekileceğimiz konu üzerimize farz kılınan 5 vakit namazdır. Dünyada iken namazımıza ne kadar önem ve değer gösterirsek Allah (c.c)‘un izniyle o kadar kolay hesap vereceğiz. Türlü türlü günahların işlendiği şu ahir zamanda biraz olsun kendimizi koruyabilmek için namazlarımıza daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Hatta Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor:

“İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez.”

(İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363)

Huşu içerisinde namazımızı kılabilmek için öncelikli olarak güzel bir abdest almalıyız. 

Abdest aldıktan sonra namaz için bazı hazırlıklar yapılmalı (temiz kıyafetler giyme, dünyalık düşüncelerden uzak durma vb.) gösterişsiz bir şekilde sadece Allah (c.c)‘un rızası için namaz kılınmalıdır. Allah (c.c)‘u hatırlamanın en güzel yolu olan namaz, Kuran-ı Kerim’deki Taha Suresinin ayet-i kerimelerinde

‘Beni hatırlamak/anmak için namaz kıl” 

(Taha, 7/205) 

örneği ile bizlere sabit kılınmıştır.

İslamiyetin ilk dönemlerinde namaz kılma ibadeti sabah ve akşam olmak üzere 2’şer rekat olarak kılınırken (el-Araf 7/205) yaygın görüşlere göre Peygamberimiz (SAV)’in miraca çıkması ile 5 vakit namaz olarak farz kılınmıştır.

Bizlerde namaz kılmak isteyenlerin bilmesi gereken namaz surelerini ve anlamlarını beraber sizlere derledik

Kuran’ı Kerim‘de Fatiha suresinden Naz suresine doğru sıralama vardır. Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gerekir.

Namazda her rekatın başında ve sübhanekeden sonra kıraata başlamadan önce besmele çekilir. Fatiha’dan sonraki zamm-ı süre için ise ayrıca besmele çekilmez (Zeyla’i, Tebyinü’l-Hakaik, Kahire, 1313, I, 112).

Namaz Sureleri Sırasıyla

Namaz kılmak isteyen Müslüman bir kimsenin en azından namazını tamamlayabilecek kadar Kuran-ı Kerim’den sure ya da ayet bilmesi gerekir. Kuran-ı Kerim’deki uzun sureleri bilmiyorsanız yine Kuran-ı Kerim’de geçmek kaydı ile Fil sûresinden aşağısını okuyabilirsiniz. Fil sûresinden aşağısındaki sureler kısa olduğu için halk arasında Namaz sureleri’ olarak nitelendirilmektedir. 

 Nitekim Allah (c.c)

Kur’andan kolay geleni (ne ise onu) okuyun

(el- Müzemmil, 73/20) 

ayeti buyrulmaktadır. Ancak bu demek değildir ki namazda sadece bu sureler okunur, elbette diğer surelerde okunabilir hatimli namaz kılarken imamın okuduğu ayetler gibi. İşte namazda sırasıyla okuyabileceğiniz kısa sureler…

İlginizi Çekebilir:  Geçirgen Bağırsak Sendromu Nedir?

Hangi Sureler Okunur

 • Fatiha Suresi
 • Fil Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • Kafirun Suresi
 • Nasr Suresi
 • Tebbet Suresi
 • İhlâs Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • Ayet-el Kürsi

Namaz surelerini okuma sırasıyla ilgili yapılması uygun görülen bazı hususlar vardır

1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. (Sure atlamadan sırasıyla okunması gerekir.)

Atlayarak sure okunacaksa arada tek sure değil 2 ya da daha çok sure atlanarak okunması gerekir. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

Duaların Anlamı

Namazda okunan dua ya da surelerin dil ile zikredilmesi kadar anlam olarak da bilinmesi gerekir. Bu anlamda baktığımızda okuyabileceğimiz kısa surelerin anlamlarını daha kolay düşünebilmek ve idrak edebilmek daha çabuk huşu içerisinde olmanıza katkı sağlar. Peki namazda okunan dua ve surelerin anlamları neler? İşte namazda okunan kısa sureler ve anlamları…

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Amin.

FATİHA SURESİ ANLAMI:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

FİL SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ ANLAMI: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Kureyş’e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

İlginizi Çekebilir:  Genel Kültürü Etkileyen Bilgiler

MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn

MAUN SURESİ ANLAMI: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

KEVSER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

İnna a’taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel’ebter.

KEVSER SURESİ ANLAMI:

“Ey Muhammed!” Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler
2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

NASR SURESİ ANLAMI: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O ‘na bir denk de olmadı.

İlginizi Çekebilir:  Böbrek Nakli Nasıl Yapılır?

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ ANLAMI:

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3- İnsanların İlâhına.
4- O sinsi vesvesenin şerrinden,
5- O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

AYET-EL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
255- Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Hadis-i şerif: “Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: “Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun.” deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır.” (Buhârî, Ezan, 155) buyururlardı.

anal porno izle


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

57
65 Paylaşım, 57 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

Aman Tanrım Aman Tanrım
0
Aman Tanrım
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Komik Komik
0
Komik
İşe Yarar İşe Yarar
0
İşe Yarar
Kötü Kötü
0
Kötü
Olumsuz Olumsuz
0
Olumsuz